مطالب

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:

این پروژه از آبان ماه 1388 شروع شده و در بهمن ماه 1389 به اتمام رسید. اهدف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در این پروژه، بررسی زیرساخت‌های فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین سند به منظور «مسیر راه» توسعه‌های آتی بود. این پروژه در 2 فاز: «مطالعات الگوبرداری» و «تدوین سند راهبردی» انجام شد.